Sustainable But Liveable.

ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบสำหรับสถานที่ที่มีความอ่อนไหวทางธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด การคำนึงถึง Sustainability & Liveability จึงเป็นสิ่งต้นๆที่สมควรนำมาใช้เพื่อให้เกิดผลแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้มีผลกระทบทางธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดในทุกๆด้าน พร้อมกับการคัดเลือกวัสดุให้ผสมผสานและเป็น Carbon Neutral Materials อย่างแท้จริง

⊙ บ้าน: Fish Creek House
⊙ ออกแบบ: Archiblox Pty Ltd
⊙ ภาพ: Armelle Habib, Tom Ross

December 6, 2020
Source:
Archdaily